czcionka: kontrast:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach

Dostępność

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głubczycach.

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Wymagania spełnione

•             1.4.3 – Kontrast (minimalny)

•             1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

•             1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

•             1.4.10 – Zawijanie tekstu

•             1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

•             1.4.12 – Odstępy w tekście

•             1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

•             1.3.1 – Informacje i relacje

•             1.3.2 – Zrozumiała kolejność

•             1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie

                         poziomym, jak i pionowym

•             1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

•             1.4.1 – Użycie koloru

•             2.4.2 – Tytuły stron

•             2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

•             2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

•             2.4.6 – Nagłówki i etykiety

 Wymagania niespełnione

•             1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

•             1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

•             1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

•             1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

•             1.3.3 – Właściwości zmysłowe

•             1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

•             2.1.1 – Klawiatura

•             2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

•             2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

•             2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

•             2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

•             2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

•             2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

•             2.4.3 – Kolejność fokusu

•             2.4.7 – Widoczny fokus

•             2.5.1 – Gesty punktowe

•             2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

•             2.5.3 – Etykieta w nazwie

•             2.5.4 – Aktywowanie ruchem

•             3.1.1 – Język strony       

•             3.1.2 – Język części

•             3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

•             3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

•             3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

•             3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

•             3.3.1 – Identyfikacja błędu

•             3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

•             3.3.3 – Sugestie korekty błędów

•             3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy,

                          związany z podawaniem danych)

•             4.1.1 – Parsowanie

•             4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

•             4.1.3 – Komunikaty o stanie

 Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach

ul. Powstańców 4

48-100  Głubczyce

tel. (77)  550 36 01

fax. (77) 550 36 03

email: biuro@pinbglubczyce.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Inspektor Weronika Florek, biuro@pinbglubczyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 550 36 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach znajduje się w budynku Banku Santander S.A. przy ulicy Powstańców 4 w Głubczycach na drugim piętrze. Budynek ten jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejścia do budynku.

Wejścia do budynku: wejście główne od strony ulicy Powstańców z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wejście od strony parkingu, na który prowadzi wjazd z ulicy Mickiewicza. Drugie wejście od strony parkingu obarczone jest barierami architektonicznymi w postaci schodów oraz wąskich drzwi.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego znajduje się na drugim piętrze. Komunikacja pionowa w budynku odbywa się poprzez schody. Obiekt nie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Rampa umożliwiająca dostęp na parter budynku dla osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej możliwości poruszania się usytuowana jest przy głównym wejściu przed budynkiem od strony ulicy Powstańców. W przypadku braku możliwości skorzystania ze schodów, na ogólnodostępnym parterze budynku znajduje się dzwonek, alarmujący pracowników tut. Inspektoratu o oczekujących na parterze klientach. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Budynek wyposażony jest w system alarmu pożarowego (akustyczny). Brak możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych. Ewakuacja z 2 piętra budynku odbywa się schodami. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Głubczycach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking zlokalizowany przy siedzibie PINB w Głubczycach nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.