A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 28.12.2017 z powodu:

Oferta pracy na stanowisko szeregowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko:
referent prawno – administracyjny

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
48-100 Głubczyce
ul. Powstańców 4

Miejsce wykonywania pracy:
Głubczyce


Praca w siedzibie inspektoratu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacja pracy sekretariatu,
• przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, opisywanie faktur oraz ich rejestracja,
• przyjmowanie i kompletowanie zawiadomień,
• załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości tut. organu oraz organizacja przyjęć obywateli w tych sprawach,
• przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień,
• prowadzenie rejestrów stosowanych w inspektoracie, sporządzanie sprawozdań, rocznych planów pracy, ocen, analiz o realizacji zadań,
• kompletowanie, bieżąca ewidencja, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego, akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
• prowadzenie archiwum zakładowego,
• porządkowanie wpływających do tut. organu dzienników promulgacyjnych oraz pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań stanowiska pracy,
• przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i innych pism oraz sprawdzanie ich pod względem formalno – prawnym,
• sprawowanie nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie ustalonym przepisami Prawa budowlanego,
• uczestniczenie i prowadzenie postępowań administracyjnych i kontrolnych,
• wnioskowanie do Naczelnika Wydziału w sprawach związanych z działalnością i zadaniami inspektoratu i wydziału,
• nadzór nad realizacją zadań i kompetencji powierzonych gminom,
• obsługa narad organizowanych przez inspektorat,
• dokonywanie zakupów zgodnie z zasadami zamówień publicznych,
• przygotowywanie planów pracy,
• inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji,
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
• oświetlenie sztuczne i naturalne.

Praca poza siedzibą inspektoratu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych z dojazdem na miejsce samochodem służbowym, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane,

Warunki pracy:
występowanie niebezpiecznych warunków pracy: prawdopodobieństwo wykonywania pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów pod działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Praca pod presją czasu.

Narzędzia pracy:
Komputer i inne urządzenia biurowe, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe, auto służbowe służące do dojazdów na oględziny i kontrole w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Siedziba inspektoratu znajduje się na II piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla niepełnosprawnych jest tylko do parteru. Budynek nie jest wyposażony w windę.
Praca przy monitorze ekranowym, a w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych. Występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
NIEZBĘDNE:
• wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne,
• doświadczenie zawodowe w postaci stażu pracy: minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej.

Pozostałe wymagania NIEZBĘDNE:
• znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji,
• znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji,
• umiejętność stosowania prawa w praktyce,
• umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows i pakiet Microsoft Office), systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych,
• umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
• umiejętność rozwiązywania problemów,
• zdolność analitycznego myślenia.

Wymagania DODATKOWE:
• komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole,
• systematyczność i terminowość,
• prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
• kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:
05-12-2016r.

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim
48-100 Głubczyce
ul. Powstańców 4 (piętro II)


Inne informacje:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta prawno - administracyjnego” do dnia 05-12-2016 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie kopie wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinny być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” oraz muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą miały możliwości zakwalifikowania się do II etapu konkursu. Kandydaci, którzy przejdą I etap konkursu pod względem formalnym zostaną poinformowani telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydat, który wygra konkurs, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i niepodejmowaniu innego zatrudnienia. Brak tego oświadczenia spowoduje uniemożliwienie zatrudnienia kandydata i konieczność przeprowadzenia ponownego konkursu.

Wynagrodzenie zasadnicze:
Stopa bazowa z mnożnikiem wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29-01-2016 r. poz. 125; Tabela III – stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/5503601 w godz. 7.30-15.30.Opublikował: Maciej Bondarewicz
Publikacja dnia: 16.11.2016
Podpisał: Jakub Bajorski
Dokument z dnia: 03.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 000
Wersja do druku