A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 28.12.2017 z powodu:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015

 Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2015
Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
w powiecie głubczyckim
z dnia 05 stycznia 2015r.


Regulamin w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konkursu na stanowiska urzędnicze szeregowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim

§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska urzędnicze szeregowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim
§ 2.
Konkursy na stanowiska urzędnicze szeregowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim ogłasza Powiatowy Inspektor

§ 3.
Postępowanie konkursowe obejmuje:
1) ogłoszenie o konkursie na stanowiska,
2) powołanie komisji konkursowej, zwanej dalej „komisja”,
3) przeprowadzenie konkursu przez komisję.

§ 4.
Na polecenie Powiatowego Inspektora, Wydział Inspekcji Orzecznictwa Nadzoru przygotowuje projekt ogłoszenia o konkursie po wcześniejszym uzgodnieniu ze stanowiskiem ds. kadr. Po akceptacji przez Powiatowego Inspektora. Wydział Inspekcji Orzecznictwa Nadzoru zamieszcza ogłoszenie o konkursie na stronie BIP (Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego), na stronie Serwisu Służby Cywilnej oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo ogłoszenie może być umieszczone w gazecie o zasięgu lokalnym oraz w Powiatowym Biurze Pracy.

§ 5.
1. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres urzędu oraz określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy,
2) ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
3) informację o warunkach jakie musi spełniać kandydat na stanowisko,
4) wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków,
5) informacje o sposobie, terminie oraz miejscu składania zgłoszeń,
2. Dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 4 są w szczególności:
1) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
2) odpis dyplomu ukończenia szkoły (średniej lub wyższej w zależności od stanowiska),
3) oświadczenie się o toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych,
4) dokumenty poświadczające nabyte umiejętności i doświadczenie.
3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.


§ 6.
1. Kandydat przystępujący do konkursu składa określone w ogłoszeniu dokumenty pocztową przesyłką poleconą, pod adres Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim z dopiskiem „konkurs na stanowisko…” lub osobiści w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Powiatowego Inspektoratu.
2. Do konkursu nie mogą przystąpić osoby biorące udział w jego przygotowywaniu lub przeprowadzaniu,

§ 7.
1. W celu przeprowadzenia konkursu Powiatowy Inspektor powołuje komisję, w skład której wchodzą 3 osoby.
2. Komisja wyznacza przewodniczącego spośród członków komisji.
3. W konkursie nie mogą brać udziału kandydaci będący w stosunku do członków komisji małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. W wyniku stwierdzenia tego stanu oferta kandydata zostaje odrzucona.
4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3, zostaną ujawnione po powołaniu zespołu i wyborze kandydat, który wygrał w konkursie Powiatowy Inspektor dokonuje unieważnienia konkursu.

§ 8.
1. Komisja rozpoczyna konkurs nie później niż 7 dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń.
2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach mający charakter niejawny. Komisja może obradować, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków komisji.
4. Członkowie zespołu mogą wybrać ze swojego grona wiceprzewodniczącego zespołu. Wiceprzewodniczący zespołu wykonuje zadania przewodniczącego zespołu w razie jego nieobecności.
5. Z posiedzenia komisji jest sporządzany protokół zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Protokół komisji jest jawny.
6. Obsługę kancelaryjną prac komisji zapewnia komórka właściwa Wydział Inspekcji Orzecznictwa Nadzoru urzędu.

§ 9.
1. Konkurs składa się z etapów:
1) etap pierwszy – polegający na dopuszczaniu albo odmowie dopuszczenia do udziału w konkursie z powodu niespełnienia przez kandydata wymogów zawartych w ogłoszeniu,
2) etap drugi – część pisemna – pytania przygotowuje komisja
1 a. Listę kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
3) etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
2. W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 przewodniczący komisji zawiadamia kandydatów o odmowie dopuszczenia do udziału w drugim etapie konkursu na piśmie za potwierdzeniem odbioru. W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 przewodniczący komisji zawiadamia kandydatów o dopuszczeniu do udziału w drugim etapie konkursu telefonicznie. Kandydatów dopuszczonych do udziału w drugim etapie konkursu należy także poinformować o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.
3. Kandydatowi niedopuszczonemu do drugiego etapu konkursu nie służy odwołanie.

§ 10.
1. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona zasięgnięciem dodatkowych pisemnych opinii o osiągnięciach zawodowych i doświadczeniu kandydata. Opinie te na wniosek udostępnia się kandydatowi.
1a. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydata do wykonywania powierzonych obowiązków.
2. Komisja konkursowa w toku rozmowy z kandydatem może zażądać od niego wykazania się wiadomościami z zakresu wiedzy zawodowej. Wiadomości te sprawdza komisja lub wyznaczeni przez przewodniczącego komisji jej członkowie.

§ 11.
1. Konkurs przeprowadza się, jeżeli zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów.
2. W przypadku zgłoszenia się jednego kandydata komisja konkursowa może ominąć z § 9 ust. 1 pkt. 2 etap drugi – część pisemną i przejść do etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Komisja konkursowa wyłania kandydata na dane stanowisko w drodze tajnego głosowania. Głosowanie poprzedza się oceną punktową kandydatów w skali od 1 do 5. Przewodniczący komisji zarządza głosowanie w sprawie wyboru kandydata na stanowisko spośród trzech kandydatów, którzy uzyskali sumarycznie największą ilość przyznanych punktów.
4. Protokół z prac komisji udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie na ich żądanie.

§ 12.
1. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko objęte konkursem wszystkich kandydatów lub nie zgłoszenie się do konkursu co najmniej jednego kandydata spełniającego warunki uczestnictwa w konkursie albo niezatrudnienie kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym, konkurs ogłasza się ponownie.
2. W przypadku gdy po ponownym ogłoszeniu konkursu nikt się nie zgłosi lub kolejny konkurs nie wyłoni kandydata na stanowisko objęte konkursem, Powiatowy Inspektor może zatrudnić na tym stanowisku osobę nie wyłonioną w drodze konkursu jako pełniącą obowiązki.

§ 13.
1. Przewodniczący komisji przekazuje Powiatowemu Inspektorowi dokumentację z przebiegu konkursu w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji o wyniku konkursu.
2. O wyniku konkursu Powiatowy Inspektor zawiadamia pisemnie kandydatów w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
3. Powiatowy Inspektor podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach konkursu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

§ 14.
1. Kandydatom nie służy odwołanie od wyniku konkursu.§ 15.
Powiatowy Inspektor może unieważnić konkurs, jeżeli stwierdzi, że konkurs został przeprowadzony niezgodnie z przepisami.

§ 16.
Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem zatrudnienia kandydata na stanowisko objęte konkursem.

§ 17.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.).Opublikował: Monika Węgrzyn
Publikacja dnia: 03.02.2015
Podpisał: Maciej Bondarewicz
Dokument z dnia: 03.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 457
Wersja do druku