Dzisiaj jest 28.05.2022 r.

Aktualności

2018-05-25

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W POWIECIE GŁUBCZYCKIM

 

z dnia 24 maja 2018 r.

 

w sprawie: ustalenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem tradycyjnym i informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim


Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tekst jednolity: Dz. U. UE L119), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim, stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Określa się wzór pisma dotyczącego Wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wprowadza się wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Określa się wzór pisma odnośnie Ewidencji osób postronnych przebywających w strefie przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5  

Ustala się wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią dokumentów regulujących zasady ochrony danych osobowych i zobowiązaniu do zachowania ich poufności, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem Regulaminu Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim sprawuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim.

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 5/2009 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w powiecie głubczyckim z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.


wprowadzil: PINB w powiecie głubczyckim
Strona główna