Dzisiaj jest 13.06.2021 r.

Aktualno¶ci

2010-03-01

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny, niewidoczny i ?miertelnie truj?cy gaz. Powstaje, gdy brakuje niezb?dnego dop?ywu powietrza do pomieszcze?, w których znajduj? si? urz?dzenia spalaj?ce substancje organiczne, na przyk?ad: olej, w?giel, drewno lub gaz ziemny.

Brak dop?ywu powietrza spowodowany jest najcz??ciej szczelnie zamkni?tymi oknami i kratkami wentylacyjnymi, co ma chroni? przed zimnem i zapewni? zmniejszenie zu?ycia opa?u, a bardzo cz?sto jest powodem tragedii. Równie niebezpieczne dla naszego ?ycia i zdrowia s? niesprawne urz?dzenia gazowe, piece i kominki. Zasadnicze znaczenie dla ich prawid?owego dzia?ania ma stan techniczny przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Niedro?ny przewód dymowy lub spalinowy powoduje wzrost ilo?ci tlenku w?gla, a przy niskich temperaturach, gdy ci??kie, zimne powietrze opada na dó?, mo?e doj?? do zjawiska ci?gu wstecznego, czyli do sytuacji, w której dym zamiast wydostawa? si? kominem na zewn?trz - pompowany jest do mieszkania. Powodem wi?kszo?ci tragedii s? niesprawne urz?dzenia (na przyk?ad piecyki typu „junkers"), niedro?ne przewody kominowe, zbyt szczelne okna, czy te? zas?oni?te kratki wentylacyjne.

Jak zatem unikn?? zatrucia tlenkiem w?gla? Oto katalog niezb?dnych czynno?ci:

  1. sprawdzajmy stan techniczny wszystkich urz?dze? grzewczych zarówno tych do ogrzewania mieszkania, jak i wody - nie tylko przed rozpocz?ciem sezonu grzewczego,
  2. co najmniej raz w roku dokonajmy przegl?du stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrol? t? powierzmy osobom posiadaj?cym niezb?dne uprawnienia budowlane lub kwalifikacje, na przyk?ad mistrzowi w rzemio?le kominiarskim - w zakresie sprawdzenia przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
  3. starajmy si? zapewni? jak najwi?kszy dop?yw powietrza do ?azienek, kuchni oraz innych pomieszcze?, w których znajduj? si? urz?dzenia opalane paliwem gazowym (metan lub propan-butan), ciek?ym (olej, benzyna) lub sta?ym (drewno, koks, w?giel),
  4. nie zamykajmy kratek wentylacyjnych i otworów nap?ywowych powietrza, a tak?e otworów w drzwiach ?azienek,
  5. nie uszczelniajmy okien,
  6. nie ogrzewajmy mieszka? kuchenkami gazowymi,
  7. zaopatrujmy si? w czujniki tlenku w?gla,
  8. niezw?ocznie wymieniajmy niesprawne urz?dzenia grzewcze oraz elementy przewodów kominowych - na nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone przez producenta znakiem CE ( produkt bezpieczny, nie zagra?aj?cy ?yciu!),
  9. nie majstrujmy przy urz?dzeniach grzewczych i instalacjach sami, korzystajmy z us?ug specjalistów - zawsze, gdy zaobserwujemy co? niepokoj?cego,
  10. nudno?ci lub zawroty g?owy, to pierwsze objawy zatrucia tlenkiem w?gla - nigdy ich nie lekcewa?my, natychmiast przewietrzmy mieszkanie i udajmy si? do lekarza.


wprowadzil: PINB Głubczyce
Strona główna